Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

24 november 2005

Botrygg får bygga i Tannefors

Företaget får bygga ett dussin mindre lägenheter i hörnet Nya Tanneforsvägen och Ringgatan.

Det befintliga 40-talshuset längs Nya Tanneforsvägen renoveras och innehåller också tolv bostäder efter ombyggnaden. Kommunens ja till detaljplanen överklagades till läns-styrelsen av fyra privatpersoner. Länsstyrelsen avslog överklagandet.

Därför drev de två hushållen frågan vidare med ett nytt överklagande till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Nu säger också regeringen ja till Botryggs byggplaner och avslår privatpersonernas överklagan.Östgöta Correspondenten 2005-11-24

15 november 2005

Botrygg mot Tekniska verken

I gårdagens Corren tog vd:n för Botrygg, Michael Cocozza, upp frågan om Tekniska Verkens taxor. Hans poänger är goda och leder faktiskt till än mer brännande frågor än vad som märktes vid första anblicken.
Cocozza vänder sig emot Tekniska Verkens aviserade taxehöjning nästa år på sex procent: "Det finns all anledning för Tekniska Verkens kunder att nu stå upp mot kravet på 6-procentiga höjningar", skriver Cocozza. Hans anför en rad bra argument:

I förstone handlar det om att inflationstakten inte är mer än 0,6 procent och att Tekniska Verken gör ett strålande resultat i 300-miljonersklassen, varför en höjning ter sig svårmotiverad. Speciellt tvivelaktigt blir det mot bakgrund av att företaget faktiskt är ägt av medborgarna. En vägledande princip borde då vara att kundernas pengar i så hög grad som möjligt skall stanna hos just kunderna.

Därpå kommer den märkliga rundgång av pengar som fordras eftersom moms och bolagsskatt träder in. De cirka 70 miljoner som försvinner till staten på det sättet är i realiteten en extrabeskattning på 35 procent för att man har valt att finansiera kommunal verksamhet med vinsterna i Tekniska Verken. Har man behov av övervinsterna är det således mer logiskt att ta in dem skattevägen i stället, menar Cocozza.

Och det är där, i detta sista påpekande, det verkligen bränner. Om det nu är så här, varför tar man inte in pengarna skattevägen, kan undras. Det är uppenbart mer rationellt eftersom det skulle spara pengar åt medborgarna.

Svaret är att det inte handlar om rationalitet utan om politik. Att växla Tekniska Verkens intäkter mot skatter handlar i realiteten om att förvisso sänka taxorna men också om att höja skatterna. Det första är politiskt tacksamt men inte det andra.

För då kan inte Lena Micko stoltsera med att Linköping har lika låga (allt är ju relativt) skatter. Då framgår det plötsligt hur mycket medborgarna faktiskt betalar för den kommunala verksamheten. Det blir en helt annan sak än att folk betalar för att få värme i hemmen, vilket ju alla vet är grundläggande välfärd och accepterar utan större knorr.

Vad den nuvarande ordningen går ut på är alltså att kommunen tar ut skatter på ett sätt som inte syns för den som inte tar sig tid att botanisera i Tekniska Verkens årsredovisningar. Och det räknar man med all rätt med att få vill göra.

Ytterst handlar det här om politikers brist på civilkurage. Men vad som är mest upprörande är att man låter denna brist ha ett pris -- för skattebetalarna. Det är de 70 miljoner som staten kräver i tribut, alltså en kostnad för att politikerna inte vill ta en debatt om skattehöjning.

Att ha en ordning där medborgarna får betala onödigt mycket är korkat. Att politikerna inte vågar höja skatten i stället för att ha denna ordning är fegt. Att de låter medborgarna betala en mellanskillnad för denna feghet är direkt oförskämt.
Östgöta Correspondenten 2005-11-15

14 november 2005

Låga taxor bra för Linköping

För 2005kommer Tekniska Verken att göra ett resultat på ca 300 miljoner kronor,då har man tagit med avskrivningar i resultaträkningen på 329 miljoner.

Utrymmet som avskrivningar skapar kan användas till att amortera ochinvestera. Därutöver har jag svårt att se att ett medborgarägt företagska ta ut taxor som ger 300 miljoner i vinst. På varje debiterad kronafrån Tekniska Verken får kunderna betala 25 procent i moms. Närpengarna sedan ska föras över till kommunen beskattas de igen i form aven bolagsskatt på 28 procent, vilken i Linköpings fall blir cirka 10procent efter diverse koncerntransaktioner i Stads-hus AB.

Det kostar således 35 procent mer att finansiera kommunensverksamhet över Tekniska Verken :s taxor än via en höjning avkommunalskatten. Den nuvarande ordningen är helt enkelt ineffektiv. Detfinns ingen anledning att vi ska extrabeskatta oss själva med 35procent. De cirka 70 miljoner som i dag går till staten i form av momsfrån övervinsterna kan kommunen i stället ta in i form av enskattehöjning om behov finns. Kvar blir cirka 1 500--2 500 kronor somvarje hushåll skulle kunna spara varje år.

Tekniska Verkens verksamhet omfattar ledningsnät för el, värme,vatten och avlopp (va). Att dessa utgör natur-liga monopol, äroffentligt ägda och ska drivas effektivt med rimliga avkastningskrav ären självklarhet. Verksamhetens resultat borde där-emot delas ut tillmedborgarna i form av låga nät- taxor, särskilt el och v-a som kommerflest tillgodo. Linköping har i dag ekonomiska möjligheter att införade lägsta taxorna i landet på el, v-a och avfall, samt näst lägst påfjärrvärme.

Jag vill påstå att tillväxt-effekten av en sådan nedväxling avtaxenivån är högre än att man samlar pengar hos ett företag med enpolitisk vald styrelse.
Det finns all anledning för Tekniska Verkens kunder att nu stå upp mot kravet på 6-procentiga höjningar. Acceptera inte detta.

Samtliga stora bostadsorganisationer har nu gått samman för att isamverkan få ned taxorna. Det finns en stor obalans i marknadsmaktmellan Tekniska Verken som leverantör och den splittrade kundsidan. Ettsamfällt agerande från bostadssektorn i samverkan med industrin, medgemensamma samordnade upphandlingar av framförallt el och värme, skakunna ge lägre taxor och därmed bättre förutsättningar för boende ochnäringsverksamhet i Linköping.

Vad vi behöver är inte en höjning av taxorna utan en sänkning! Dettaär den mest tillväxtfrämjande åtgärden som kommunen kan genomföra idagsläget. Det kommer såväl företag som konsumenter till godo.

Låt oss formulera en vision om Linköping som den billigaste och mestkonkurrenskraftiga kommunen i Sverige vad gäller taxor på fjärrvärme,elnät, avfall, vatten och avlopp. Det behövs en hårdare politiskstyrning av Tekniska Verken, en koncentration på de uppgifter som utgörnatur-liga monopol. Det behövs också en ny ordning föravfallshanteringen där upphandlingen ligger hos kommunen och därTekniska Verken är en av flera aktörer som kan ge anbud på olikaområden.
Östgöta Correspondenten 2005-11-14

11 november 2005

Botrygg bygger 20 villor i Möjetorp

Efter mycket omständigheter står det klart att Botrygg AB kommer att bygga 20 nya villor i området Möjetorp i Hjulsbro.

 Planerna på att bebygga området med bostäder har funnits sedan i början av 1990-talet men aldrig lyckats fullbordas. I områdets norra delar, mot Vårdsbergsvägen, har Riksbyggen byggt bostadsrättslägenheter

– En bit in på 1990-talet försvann efterfrågan och man byggde inte klart, säger Gösta Gustavsson (c), ordförande i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.

Såldes tillbaka
Kvar är den obebyggda södra delen med plats för 44 lägenheter.

– Den marken såldes tillbaka till kommunen och vi letade efter andra intressenter, säger Gustavsson.

Området är alltså för närvarande avstyckat i två delar. Den ena är Riksbyggens bebyggda område, som heter Neonlampan 3, och bredvid ligger den obebyggda delen, Neonlampan 5. År 2002 tog Skanska över och planerade att bygga 36 bostadsrättslägenheter.

Samtidigt beslutade kommunen att bygga en väg genom det redan bebyggda området, som ägs av en av Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Kommunen ville bygga vägen i enlighet med servitut, vilket innebär att den har nyttjanderätt.

Det beslutet överklagade de boende i bostadsrättsföreningen till länsrätten, som dock ansåg att kommunen hade rätt. Men det var också problem med parkeringsförhållandena. Lösningen som fanns innebar att bilarna måste lämnas vid områdets entré. Detta gjorde att Skanska i maj i år drog sig ur byggplanerna.

Inflyttning
Botrygg tog sedan över efter Skanska med förslaget att bygga 25 marklägenheter med bostadsrätt. Den omtalade vägen skulle fortfarande byggas, men lösningen gjordes i samförstånd med berörd bostadsrättsförening.

Men även detta förslag har alltså övergetts, och planen är nu att bygga 20 villor. Detta ska lösa problemet med parkeringen.

– Om man minskar antalet bostäder kan man ta in bilar i området och parkera dem på sina respektive tomter, säger Gösta Gustavsson.

I dagsläget är det alltså aktuellt att bygga 20 hus. Planarbete inom Linköpings kommun pågår under hösten 2005. Byggstarten är planerad till april 2006. Första inflyttning beräknas ske i december 2006.Linköpings Tidning 2005-11-11

1 november 2005

Botrygg argumenterar mot Tekniska

Tekniska verken måste sänka sina taxor. Vinsten är för hög. Det hävdar Botrygg AB:s Michael Cocozza, som gått samman med övriga fas-
tighetsägare i Linköping för att sätta press på Tekniska verkens taxesättningar.


Det var representanter för Hyresgästföreningen, HSB, Stångåstaden, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Villaägarna och Botrygg AB som i fredags träffades för att diskutera de höga taxorna i Linköping och bilda en motpart till Tekniska verken. Organisationerna representerar tillsammans nästan samtliga boende inom Linköpings kommun.
– Eftersom de olika taxorna i dag utgör en så stor andel av hyran och avgifterna i boendet beslutade vi i fredags att titta på möjligheten att bilda en organisation som kan bli en motpart till Tekniska verken i taxefrågor, säger Michael Cocozza.Kinda Posten 2005-11-01

Botrygg anser att Tekniska Verkens taxor måste sänkas

- Tekniska Verken måste sänka sina taxor. Deras vinst är för hög. 150 miljoner kronor i vinst räcker. Resten, upp till 300 miljoner kronor, kan de använda för att sänka taxorna. Det hävdar Botryggs Michael Cocozza som gått samman med övriga fastighetsägare i Linköping för att sätta press på Tekniska Verkens taxesättningar.


Det var representanter från Hyresgästföreningen, HSB, Stångåstaden, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Villaägarna och Botrygg AB som i fredags träffades för att diskutera de höga taxorna i Linköping. De ska bilda motpart till Tekniska Verken. Organisationerna representerar tillsammans nästan samtliga boende inom Linköpings kommun.

- Eftersom de olika taxorna i dag tar en så stor andel av hyra och avgifter i boendet så beslutade vi i fredags att titta på möjligheten att bilda en organisation som kan bli en motpart till Tekniska Verken i taxefrågor.

Droppen som fått amforan att rinna över är Tekniska Verkens vinst på 300 miljoner kronor och ryktet om en taxehöjning på 5 procent 2006.

- Vi har inget emot att Tekniska Verken går med vinst. Men den måste vara måttlig. Ett kommunalt bolag ska ha lite kooperativ tanke i botten. Inte bara ett bolag som ska mjölka kunderna på så höga vinster som möjligt. Tekniska Verken har höjt taxorna under de 3-4 senaste åren i nivå med de dyraste bolagen i landet. Vi borde istället sikta på att bli billigast i Sverige på taxesidan. Det om något skulle främja tillväxten i kommunen.

-150 miljoner är det belopp bolaget kan leverera till Stadshus AB i Linköpings kommun utan att kommunen måste betala 2 procent i bolagsskatt, men resten av vinsten får de betala full bolagsskatt för. Totalt 53 procent i skatt får Linköpingsborna betala i bolagsskatt och moms på verkets övervinster och det är onödigt. Det är bättre att de sänker taxorna på fjärrvärmen, elnät och va-taxorna. Därmed kan vi sänka hyrorna ytterligare, säger Michael Cocozza, som genom sitt bolag, Botrygg AB, sänkt hyrorna med 1,25 procent för nästa år.

Men Tekniska Verken sätter sina egna taxor?
- Som enskild kund har man inte mycket att sätta emot. Men genom att gå samman i en organisation blir vi starka. Vi har bjudit in Tekniska Verkens vd och styrelsens ordförande till en träff den 11 november. Vi hoppas givetvis komma fram till en meningsfull dialog. Men går inte det får vi ta ytterligare ett steg.

Hur då?
- De organisationer som träffades i fredags representerar i stort sett hela Linköpings bostadsmarkand. Alla tycker likadant. Taxorna är för höga och måste sänkas.

- Nu är vi inte ensamma i Sverige att tycka detta. I Stockholm pågår ett uppror på liknande grunder, berättar Cocozza.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen, en av de sju organisationerna bakom taxeupproret motiverar sin ståndpunkt enligt följande:

- Det är inte rimligt att vi ska behöva bli osams med fastighetsägarna vid varje hyresförhandling när vi vill sänka hyrorna om Tekniska Verken slår undan förutsättningarna. Räntor och uppvärmingskostnader är stora utgiftsposter för en fastighetsägare. När nu Tekniska Verken gör så stora vinster är det rimligt att de hjälper till att hålla nere kostnaderna för de boende i kommunen, säger Stig Hagström, ombudsman i Hyresgästföreningen.
Linköpings Tidning 2005-11-01