Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

12 juni 2009

Botrygg ger kritik mot Stockholm stads gräddfil

Stockholm stad ska prioritera bostadsbolaget Wallenstam i sin markanvisningsprocess. Det har fått Michael Cocozza, vd på Botrygg Bygg, att reagera starkt.

– Det är ett felaktigt sätt att främja produktion av hyresrätter, säger han.


I konkreta tal innebär överenskommelsen att staden ska anvisa över 250 lägenheter till Wallenstam. Stadens syfte var att det ska byggas fler hyresrätter.

– Våra mål om blandade upplåtelseformer och 6 000 hyresrätter under mandatperioden innebär att vi behöver en betydande privat hyresrättsproduktion utöver den som stadens egna bostadsbolag står för, sa finansborgarrådet Sten Nordin (M) i ett pressmeddelande.

Wallenstam ska i sin tur se till att projekten sätts igång snabbt. Och fler byggbolag kan bli prioriterade på samma sätt:

– Jag håller öppet för liknande handslag med alla byggherrar som vill bidra till fler hyresrätter i Stockholm.
Michael Cocozza, vd för Botrygg Bygg, är upprörd över att Stockholm ger Wallenstam en gräddfil till stadens mark.

– Det är bättre att gå ut till alla bolag och säga att nu ska vi bygga. Det ska inte vara så att vi måste uppvakta Sten Nordin på olika sätt för att få bygga, säger Michael Cocozza.

Han ser utspelet som ett led i en trend av minskad konkurrens om Stockholms mark. Enligt exploateringskontorets anbudsstatistik anvisades mark i 92 procent av fallen i form av direktanvisning och 8 procent genom anbud både 2009 och 2008. 2007 var fördelningen något jämnare, 64 procent i direktanvisning och 36 procent genom anbud.

– Från S-sidan använder man sig av konkurrens och en fri marknad när man har makten, men Moderaterna som säger sig vara för fri konkurrens ger fullständigt katten i det och håller på med direktanvisningar i stället, säger Michael Cocozza.

Han ska nu skriva till riksdagens civilutskott för att påtala behovet av ett regelverk på området.

– Det är dags att riksdagen tar tag i det här och ställer krav på kommunerna att fördela mark enligt samma principer som när man handlar varor, säger Michael Cocozza.

Thord Swedenhammar, biträdande borgarrådssekreterare åt Sten Nordin, säger att flera byggherrar har hört av sig med önskemål att bli prioriterade på samma sätt som Wallenstam efter att överenskommelsen blev offentlig.

Varför använder ni direktanvisningar mer än anbudstävlingar?
– Anbud används när man inte har en klar uppfattning om marknadsvärdet i ett specifikt område. I annat fall använder vi oss gärna av direktanvisning. Under 2009 har det varit svårare att bedöma markvärden på grund av lågkonjunkturen, därför kan det finnas tveksamheter från byggherrens sida att ingå i ett anbudsförfarande, därför väljer vi att direktanvisa, säger Thord Swedenhammar.

Leder inte direktanvisningar till minskad konkurrens?
– Det är konkurrens ändå, men i ett tidigare skede. Det handlar om att man får presentera sina förslag i dialog med tjänstemännen.
Byggvärlden 2009-06-12

9 juni 2009

Botrygg anser att taxorna ska sänkas

Taxorna på värme, vatten och el borde sänkas och pengarna tas in till Linköpings kommun via en skattehöjning. Det skriver Michael Cocozza, vd för Botrygg i Linköping.

Finansieringen av kommunal verksamhet genom de mycket höga taxehöjningar på värme, va-el som vi sett under 2000-talet i Linköping är ekonomiskt ineffektiv. Det gynnar inte kommunmedborgarnas ekonomi. Det leder till en form av självpåtagen dubbelbeskattning att finansiera kommunen via moms- och bolagsbeskattad tjänsteproduktion. Det hela är ett mycket besynnerligt upplägg.

Den vinst om 500 miljoner som Tekniska Verken (TV) tillåts göra, betyder att kunderna betalar cirka 100 mkr i statlig moms, därtill betalar TV statlig bolagsskatt på cirka 50 mkr. Kommunen får av dessa 500 mkr en utdelning om cirka 180 mkr. Om man i stället använder det instrument det enligt kommunallagen är tänkt att man ska, det vill säga kommunalskatt, blir resultatet mycket mer gynnsamt för Linköpingsborna. Om man sänker taxorna med totalt 400 mkr och samtidigt höjer kommunalskatten med cirka 75 öre, blir effekten på kommunkassan oförändrad, men man flyttar 150 mkr från staten till Linköpingsborna. Boendekostnaden skulle då kunna sänkas med cirka 4 000 kr per hushåll och år, nettoeffekt efter hänsyn tagen till skattehöjning med 0,75 kr.

När bolag på börsen har för mycket pengar i kassan delar man ofta ut dem till ägarna. Det är dags att Linköpingsborna nu genom taxe- och därmed kopplade hyressänkningar får ta del av de värden som de byggt upp i TV.

Genom att inrikta en taxesänkning på de fasta avgifterna påverkas inte energisparandet samtidigt som den miljövänliga fjärrvärmen stärks relativt andra energiformer. En sänkning kan även inriktas på bostäder och utesluta lokaler och industrier.

Det innebär väsentliga risker att samla pengar på hög i TV med dess lekmannastyrelse. Risken för felinvesteringar är stor. En bolagsstyrelse består normalt av personer som verkat inom branschen under hela sitt yrkesverksamma liv, så är inte fallet i TV. Engagemangen i biogas, bredbandsutbyggnad samt fjärrvärme i andra kommuner sker samtidigt som man på dessa marknader kan skönja markanta teknikskiften, såsom elhybrider, 100mb trådlöst bredband och passivhus utan värmesystem. TV borde fokusera på monopolverksamheten i Linköpings kommun, där finns ett mandat för en politiskt tillsatt lekmannastyrelse. På konkurrensutsatta marknader som drivmedel och bredband har politiker inget att göra, dessa äventyr slutar ofta i förluster.

Michael CocozzaÖstgöta Correspondenten 2009-06-09

3 juni 2009

Botrygg bygger 130 nya lägenheter till Norr Tull

Planerna på nya bostäder i närheten av Norr Tull har kommit in i en ny fas. Där handlar det om en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och ett gruppboende.

Det är ett kvarter med ett mycket attraktivt läge. Kvartersnamnet är Krogen och det ligger granne med Norr tull och inte så långt från Resecentrum. Här finns Karl Johan-skolan, men i övrigt består ytan av ett parkområde och parkering.

Inga bidrag

För två år sedan antog stadsplaneringsnämnden anbudet från bostadsbolaget Botrygg Bygg AB för det aktuella kvarteret. Affärsidén hos Botrygg har tidigare varit att bygga billigt i form av hyresrätter, men vid kvarteret Krogen kommer det att handla om 80 procent bostadsrätter och 20 procent hyreslägenheter. Orsaken är att det inte finns statliga bidrag.

Det vinnande förslaget bygger på att Karl Johan-skolan bevaras och att byggnaden renoveras. Möjlig verksamhet där är fortsatt föreningsverksamhet, lokaler för kontor/utbildning eller bostäder.

Upp till sju våningar

Användningen av skolan är fri, så länge som bevarandet av själva byggnaden eller omgivningen inte störs.

Totalt omfattar byggrätten 130 lägenheter och ett gruppboende på 12 lägenheter. De nya husen får uppföras i sex-sju våningar, med inredd vind. Ut mot Plankgatan tillåts två indragna takvåningar.
Enligt kommunledningen föll valet på Bo-Trygg för att Karl Johan-skolan skulle vara kvar i bolagets förslag, att utformningen av husen var väldigt tilltalande och det fanns en blandning av bostadsformer. Botrygg betalade även bäst.

Samrådstiden för det planerade bygget gick ut tidigare i veckan.
Norrköpings Tidningar 2009-06-03